Poskytujeme komplexní balíček obsahující úplný servis při administraci veřejných zakázek:

 • zpracování zadávací dokumentace
 • příprava a zajištění uveřejnění předběžného oznámení veřejných zakázek
 • zajištění oznámení zadávacího řízení vč. zdůvodnění VZ
 • zveřejnění v IS VZ US nebo jiném relevantním věstníku v závislosti na typu VZ
 • komunikace s uchazeči v průběhu zadávacího řízení vč. zpracování odpovědí na dotazy
 • prohlídka místa plnění se zajištěním odborníků pro daný typ zakázky
 • příjem doručených nabídek a jejich evidence
 • otvírání obálek a související administrativa
 • organizace jednání komisí pro otevírání obálek a hodnotících komisí včetně zpracování podkladů hodnotící komise
 • administrativa spojená s jednáním hodnotící komise a jejími rozhodnutími (vyřazení nabídky, vyloučení uchazeče zadavatelem, doplňující dotazy k nabídce)
 • dokumenty pro rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a zhotovení písemné zprávy zadavatele
 • právní poradenství při uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem
 • uveřejnění výsledků zadávacího řízení a následných dokumentů v ISVZUS
 • vyhotovení dokumentů celého průběhu zadávacího řízení vč. jejich kompletace
 • možnost uložení materiálů k archivaci na základě smlouvy o uložení
 • Navrhujeme nejvhodnější způsob zadávacího řízení s ohledem na předmět veřejné zakázky, připravujeme návrh  znění zadávací dokumentace a kriterií,  které budou  pro zadavatele nejvýhodnější
 • Provádíme konzultace ve všech otázkách souvisejících s procesem výběru dodavatele s orgány dohledu, jakož i případné zastupování před UOHS

V oblasti poradenství VZ poskytujeme samostatně i tyto služby:

 • konzultace věcného záměru veřejné zakázky včetně posouzení externími odborníky či znalci
 • kontrola již navržené zadávací dokumentace z hlediska zákona o veřejných zakázkách
 • navržení obchodních podmínek (budoucí součást zadávací dokumentace a uzavírané příslušné smlouvy s vybraným uchazečem)
 • sestavení časového plánu dílčích kroků celého zadávacího řízení z hlediska zákonných lhůt
 • proškolení členů hodnotící komise / poroty
 • konzultace k obecným otázkám v průběhu činnosti hodnotící komise / poroty
 • případné členství v hodnotící komisi a vedení jejího jednání
 • kontrola a posouzení (audit) již proběhlých zadávacích řízení

Nabízíme interní směrnice k zadávání veřejných zakázek:

 • jejich tvorba dle typu organizace
 • audit interních předpisů, směrnic a postupů ve vztahu k veřejným zakázkám

Provádíme konzultační činnost v oblasti veřejných zakázek  (komunikace prostřednictvím telefonu,
e-mailu).

Realizujeme interní školení v oblasti VZ.

Disponujeme:

 • pojištěním pro realizaci VZ
 • certifikací na „Zadávání veřejných zakázek“
 • IT prostředím pro realizaci VZ (e-aukce, datové úložiště, apod.)
 • Při poskytování těchto služeb využíváme zkušeností z realizace výběrových řízení ESF, OPPI, ROP popř. dalších programů.