Zákon o verejných zakázkách nově!

Od 1.4.2011 plati novela zákona č.137/2006 Sb. Co nového přináší?
Především zvýšení administrační zátěže a komplikace. Ve zvýšené míře se začíná uplatňovat elektronizace a poskytovani informací o zakázkách … jak před jejich vypasním, tak i o realizaci .. včetně uveřejňování smluv.

Hlavní změny novely zákona o veřejných zakázkách

– zvýšení požadavků na zadavatele i dodavatele

– prodloužení procesu zadávání

Snížení finančních limitů na zadávání veřejných zakázek – VZ  (změny prahových hodnot)

a) VZR – pod 1 mil Kč

b) podlimitní (do 31.12.2013)

– služby a dodávky – od 1 mil. Kč

– stavby – od 3 mil.Kč

c) podlimitní (do 31.12.2013)

– bez rozlišení  – od 1 mil.Kč

Dotovaný  zadavatel

– zásadní rozšíření, změna definice

– vždy, pokud je nad 50% z veřejných zdrojů (státní rozpočet, obecní a krajské rozpočty, dotace,

fondy……),  týká se i podlimitních VZ

– vždy, pokud jsou veřejné prostředky nad 200 mil

Uveřejňování (http://www.isvzus.cz)

– nově povinnost vždy umisťovat na profil zadavatele záměr vypsat VZ minimálně 1 měsíc před

zahájením zadávacího řízení (ZŘ) u podlimitních a nadlimitních VZ, vždy odůvodnění  proč se

realizuje VZ (předběžné oznámení)

– zveřejňování  na profilu zadavatele (nevztahuje se  na VZ malého rozsahu -hodnota do

500tis.,-Kč)

– textové části zadávací dokumentace (ZD)

– textu uzavřených smluv  a dodatků vč. skutečně uhrazené ceny za celou zakázku

– seznamu subdodavatelů nad 10% ceny

– odůvodnění  – přiměřené potřebnosti požadavků na technickou kvalifikaci

– hodnotících kritérií

– stanovení předmětu VZ

– u akciových společností  seznam vlastníků akcií s podílem více než 10%

–  pokud je omezení v zadávací ZD)na subdodavatele, tak vždy musí být věcné

vymezení (nikdy %)

Kvalifikační předpoklady

– základní  nejsou součástí  (ZD), ale musí být uvedeny v nabídce

– požadavek reference nesmí překračovat 50 % požadované zakázky

– protokol o posouzení kvalifikace (uvádí se kdy, kdo, co a jak posoudil)

– zrušení

–  ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů (bude nahrazeno čestným prohlášením

uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku – nelze však plnit

prostřednictvím subdodavatele),nebudou požadovány obraty,účetní výkazy,pojistné smlouvy…

–  možnosti pro zadavatele požadovat po uchazečích certifikáty  (ISO, EMAS…..)

Nabídka

– nově lze i pouze v elektronické podobě (zadavatel si může vyhradit akceptaci nabídek jen

elektronicky)

– součástí nabídky

–   prokazování majetkové struktury dodavatele (seznam statuárních zástupců, seznam

vlastníků……seznam akcionářů nad 10%) a majetkové struktury i u subdodavatelů a prohlášení

o neuzavření  zakázanou  dohodu

– prokázat poskytnutí služby předložením smlouvy a dokladem o realizaci (namísto osvědčení o

poskytovaných službách) – nelze reference ( jen smlouvami a doklady o uskutečnění plnění)

– doložení  bezúhonnosti ( výpis z rejstříku trestů – jednatel, výpis z evidence rejstříku trestů

právnické osoby – NOVĚ)

– doložení kvalifikačního předpokladu neuložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce za

poslední 3 roky – NOVĚ

– tzv. „Bid rigiging“ – postihování zakázané dohody mezi účastníky soutěže (neuzavře a

neuzavřel)

– možnost doložení v dodatečné lhůtě

Otvírání obálek

– ihned po ukončení lhůty

–  pokud pouze jedna obálka, tak se neotvírá a výběrové řízení (VŘ) se ruší

– komise nekontroluje úplnost, pouze jazyk a podpis návrhu smlouvy

Hodnotící kriréria

– nemohou být podmínky, které jsou běžnou součástí  SoD

– kvalifikace nemůže být předmětem hodnotících kritérií

Ukončení VŘ

– na profilu do 15 dnu zveřejnit písemnou zprávu

– § 81 odst.2 ZVZ – oznámení o výběru

Smlouvy

– zákaz podstatných změn (rozšíření předmětu, účast jiných dodavatelů, změny poměru

hodnocených kritérií) – možnost odstoupení od smlouvy

Složení hodnotící komise (HK)

– osoba se zvláštní způsobilostí (pro nadlimitní zakázky……)

– u významných zakázek osoba z MMR a odborníci

– nově seznam hodnotitelů u MMR (panel  expertů)

– pokud HK vyřadí uchazeče, a zbyde pouze jeden, nutno VŘ zrušit

Jistota

– 5% v případě elektronické aukce

– 2% ostatní

Elektronické aukce a elektronické tržiště

– dodávky vybraných druhů zboží (stanoveno prováděcím předpisem – vyhláškou)

– pro státní správu (různé komodity)

Významná  VZ  (nově definována)

– pokud stát nebo jím zřízené – od 300 mil.Kč

– pokud samospráva nebo  jimi zřízené – od 50 mil. Kč

Ochrana informací

– ruší se ochrana informací o VŘ, povinnost poskytovat informace podle zákona

Archivace

– 10 let i elektronických dat